25 هزار نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی آذربایجان غربی فارغ التحصیل شده اند