سالک به عنوان یک بیماری بومی در ایران شناخته شده است