رییس شورای ترافیک شاهرود: مصوبه های شورا کارشناسی شده باشد