طرح استانی شدن انتخابات به دنبال ارتقای اثرگذاری مجلس است