در مراسم بزرگداشت شهید شهریاری از مسئولین دانشگاه دعوت نشده بود