کسر حقوق اجباری از فرهنگیان برای تکمیل بیمارستان کلاله!