نبود آموزش پیمانکاران ساختمانی از مشکلات مناسب سازی محیطی است