برخورداری کارکنان تمام‌وقت شوراهای حل اختلاف از حداقل حقوق قانونی