تاکید رییس شورای هماهنگی بانک ها بر ضرورت رعایت نرخ جدید سود