چرا استاندار دیر آمد/ از طریق رسانه ها متوجه برگزاری مراسم شدم