ویروس خشونت و تروریسم در حال سرایت به همه نقاط جهان است