خلفان: عربستان از سرنوشت آمریکا در عراق و افغانستان عبرت بگیرد