فرار گروهی نیروهای عربستانی از پایگاه مرزی این کشور