با اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در بخش دریا، رونق اقتصادی کشور شتاب می‌گیرد