سران بحرین، عمان و امارات نیز به کمپ دیوید نمی روند