ایده های جدید قرآنی در دانشگاه های پیام نور شناسایی می شود