سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی منصوب شد