برخی دستگاه‌ها به جای فرهنگ‌سازی فرهنگ سوزی می‌کنند