دستور ممنوعیت ورود قاریان مصری به ایران، زاییده تفکر نظامی حاکمان مصری است