شهرداری خرم آباد و بنیاد نخبگان تفاهم نامه همکاری امضا کردند