آیا مطالعه مکانیک سیالات و زیست شناسی جانوری یعنی کتابخوانی؟