تجمع مردم در مقابل ساختمان بازار سرمایه / سرمایه گذاران بورس چه می خواهند؟