روابط عمومی نقش محوری در ارتقای همدلی و همزبانی دولت و ملت دارد