کوتاهی قد و چاقی 71 هزار نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان