وحید طالبلو: سردرد عصبی داشتم ؛ پزشک استقلال گفت برو بیمارستان