کودک مجروح یمنی: اگر عربستان، آمریکا و اسراییل را دارد ما خدا را داریم