حسام نواب صفوی مورد تمسخر یک شبکه ماهواره ای قرار گرفت!