اصغر زاده: اگر کسی می خواهد با نظام مبارزه کند راهش تشکیل حزب و کار سیاسی حرفه ای است!