مربیان سازمان دانش آموزی برای مسوولیت پذیری دانش آموزان تلاش کنند