مجتمع امداد هوایی لرستان تا شهریور ماه به بهره برداری می رسد