عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: بسیاری از فیزیکدانان تراز اول، کارعلمی را عبادت دینی می دانند