حقوق پزشک در انگستان ۳ برابر پرستار است در ایران ۱۰ برابر/ مگر ما کمونیست هستیم که حقوق پزشک را با کار