بازگشت شهاب مرادی به دانشگاه ها با «کلاس مجردها»/ تصاویر