ضرورت کاهش تعرفه ساختمانی برای رونق ساخت و ساز در سمنان