فروش کتاب در نمایشگاه به فروشگاه‌های کوچک ضربه می‌زند