بحران جانشین ژنرال: هم اسکوچیچ قرارداد دارد، هم علیمنصور