آمریکا ستیزی نباید به عنوان مهم ترین گفتمان انقلاب تبدیل می شد