طرح آمایش آموزش عالی و برنامه های راهبردی باید با کمک استانداران آماده شود