اخذ سند مالکيت براي يک هزار و 124 هکتار از اراضي ملي شهرستان کلات