عربستان با صدور حکم اعدام شیخ نمر،باردیگر خباثت خود را به جهان ثابت کرد