فرماندار ماسال: ارتقای اعتماد بين بيمه گر و بيمه گذار ، موجب تقويت فرهنگ بيمه مي شود