رژیم صهیونیستی چهار ناو جنگی از آلمان خریداری کرده است