ستاره فیلم‌های «ترمیناتور» به سینما بازگشت / فروش بهاری فیلم‌ها در آمریکا