پزشکی قانونی اعلام کرد: مرگ ۱۰۰۰شهروند بر اثر مسمومیت/گل های آپارتمانی هم باعث مسمومیت می شوند