کورکر: هر توافقی با ایران بر نسل‌های آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود