گزارش وزیر علوم درباره وضعیت آموزش عالی در جمع استانداران