تنها ۱% «منطقه c » کرانه باختری سهم فلسطینی ها شده است