عدم غفلت از مکر و حیله استکبار، از دستاوردهای انقلاب است