5 سرشاخه اصلي شركت هرمي گاما در اصفهان دستگير شدند