روحانی: برای حل و فصل موضوع هسته ای از طریق مذاکره از اراده جدی برخورداریم